Збірник наукових статей

Зразок оформлення статті

Заповнити відомості про автора

Інформаційний лист

Шановні друзі!

Наукова організація "Перспектива" пропонує всім зацікавленим особам опублікувати свою наукову працю у збірнику наукових статей під назвою “Розвиток наукових досліджень з актуальних проблем сучасної економіки: теорії та пропозиції”.

Найважливішим завданням та програмною ціллю збірнику вважається розміщення результатів досліджень та практичних розробок науковців, викладачів, докторантів, аспірантів (здобувачів), студентів, фахівців економічних відомств, підприємств та організацій.

Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; економіка природокористування; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, та інші галузі економічної науки.

Науковий збірник до переліку наукових фахових видань України, який затверджує МОН України, не відноситься.

Статті студентів у науковому збірнику публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

 

Умови публікації у збірнику наукових статей:

1. Оформити статтю згідно вказаних вимог.

2. Заповнити відомості про автора.

3. Надіслати до 16 листопада 2018 року рукопис статті в електронному виді на наступну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

4. Сплатити публікаційний внесок та надіслати підтвердження сплати.

5. Розсилка збірника наукових статей відбудеться 20 грудня 2018 року.


Вимоги щодо змісту наукової статті:

1. Високий науковий рівень.

2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки, зроблені в результаті дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Вимоги щодо оформлення наукової статті:

1. Стаття повинна бути написана українською, російською чи англійською мовою.

2. Обсяг рукопису у межах 10-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури.

3. Сторінки не нумеруються.

4. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; усі поля – 20 мм.

5. У статті не повинно бути переносу слів та макросів.

6. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, рисунки) у тексті статті позначають скороченням «Рис.». Рисунки розташовують у тексті статті, після посилання на них.

7. Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються в центрі рядка. Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Формули, що йдуть послідовно і нерозподілені текстом, відокремлюють комою.

8. Перелік літературних джерел (тільки тих, на які є посилання у тексті) оформлюється загальним списком наприкінці статті під заголовком «Література:» і складається відповідно до черговості посилань за текстом.

  • Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.
  • Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
  • Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Організаційним комітетом, який також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

9. Назва файлу має відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад: Іванов_І.О.doc).

 

Розмір публікаційного внеску – 30 гривень за кожну сторінку статті.

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника статей та його поштовою пересилкою учасникам.

Реквізити для оплати будуть відправлені автору одночасно з інформацією щодо прийняття статті до друку.

Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду не пізніше вказаного терміну.

 

Зразок оформлення статті:

Іванкова О.С.

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Київського інституту міжнародних відносин

м. Київ, Україна

 

Олівець П.Ф.

аспірант кафедри менеджменту

Київського інституту міжнародних відносин

м. Київ, Україна

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗБИТКИ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Анотація. Виявлено основні тенденції розвитку процесу підтоплення території України. Обґрунтовано основні підходи щодо визначення соціально-економічних збитків від підтоплення земель в Україні.

Аннотация. Определены основные направления развития процесса подтопления территории Украины. Обоснованы основные подходы определения социально-экономического ущерба от подтопления земель в Украине.

Summary. The basic ways of development of process of flooding of territory of Ukraine are certain. The basic approaches to definition of social and economic consequences of flooding of the grounds in Ukraine are proved.

До числа найбільш негативних наслідків підтоплення територій можна віднести забруднення підземних горизонтів. В першу чергу це стосується зон промислової забудови. Підземні горизонти щорічно поповнюються брудними зворотними водами. Значною є і забруднення підземних вод нафтопродуктами, фенолами та іншими речовинами. Через забруднення водоносних горизонтів окремі села насамперед промислово розвинутих регіонів країни залишаються без питної води, що в свою чергу веде до соціальної напруги у відповідному регіоні [1, c. 10]…

Література:

1. Непошиваленко Н.О. Еколого-соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів для його зменшення (на прикладі міста Дніпродзержинська) // Авт. реф дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н. за спец. 21.06.01. – екологічна безпека. – Х.: УНДІ екологічних проблем, 2005. – 18 с.

2. Пікуль О. Проблема № 1 //Надзвичайна ситуація. – 2005. № 6. – С. 6-12.

3. Дубняк С.С. Еколого-гідроморфологічний аналіз проблем підтоплення земель у зоні впливу дніпровських водосховищ // Зб. наук. пр. УкрНДГМІ, 2007. Вип. 256. – С. 1-15.


СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!